Polityka prywatności

Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach prowadzonych kontaktów handlowych.

 1. Administrator
  1. Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo KOVIX Grzegorz Kowalewicz z siedzibą w Poznaniu, ul. Wroniecka 6/7, wpisane do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 9720204089 („Administrator”)
  2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Gromadzone Dane
  Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail. Dane osobowe gromadzone są w toku prowadzonych kontaktów handlowych, rozmów, korespondencji e- mailowej itp.
 3. Cele przetwarzania
  Danych Dane przetwarzane będą w celu:
  1. Niezbędnej i prawidłowej obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  2. Zawarcia i realizacji umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. W celu przesyłania informacji marketingowych, technicznych w zakresie oferty handlowej Administratora;
  5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych dotyczących składanych ofert i umów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
  6. Wysyłania informacji w zakresie aktualnej oferty handlowej – aż do cofnięcia zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy do momentu żądania usunięcia danych przez zainteresowaną osobę, nie krócej niż okres negocjowania umowy, jej obowiązywania, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
   • końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
   • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 5. Dobrowolność podania danych, sposób przetwarzania Państwa dane osobowe zostały podane nam dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
  2. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
  3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: kovix@kovix.eu, tel. 61 670 39 45
  4. Przewidywanymi odbiorcami danych są:
   • Kancelaria Prawna współpracująca z Administratorem
   • Firma Logistyczna współpracująca w zakresie dostarczanych przesyłek
   • podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie systemów IT oraz księgowości
   • pracownicy Administratora
  5. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE.
 7. Zabezpieczenie Danych
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz przedsiębiorstwa Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 8. Pozostałe postanowienia
  1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (np.: organom administracji państwowej, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy obowiązujących przepisów prawa, na ich wyraźne żądanie.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.